Kiểm tra vốn từ vựng của bạn!

Đã bao giờ bạn tự hỏi bạn biết bao nhiêu từ không? VocabularySize.com hợp tác với các nhà nghiên cứu tại Đại học Victoria of Wellington để mang lại cho bạn một phiên bản trực tuyến của Bài Kiểm tra vốn từ vựng do Giáo sư Paul Nation thực hiện. Hãy dành vài phút để tìm câu trả lời cho vốn từ vựng của bạn ngay bây giờ!

Teachers

Create a customised test session to measure your students’ vocabulary size in a group setting or at their own homes. View the results online or download the results for your records. Find out more in the FAQ.

Students

Take the vocab test to find out how many words you know. Want to learn even more words and improve your vocabulary size? Try our free vocab game.

Researchers

Use one of the available measures of vocabulary knowledge as a component in your research to group participants by proficiency level or measure progress after a treatment. Find out more in the FAQ.

Loading Loading...
Quantcast